GalleryOriginal Characters — Benevolent Beast
Barong

View More Characters

Xiaofan Gui
Xiaofan Guiby Tricia-chanView
Joann
Joannby TanleesengView
Stalin
Joseph Stalinby Lu Bu Feng XianView
Hsien-Ko or Lei-Lei
Lei-Leiby TanleesengView